dǐng ㄉ|ㄥˇ
名词
上部、顶端 塔顶 tǎdǐng

dǐng
动词
反对、因不同意而争吵 与父母顶嘴很不礼貌。 Yŭ fùmŭ dĭngzuĭ hĕn bù lĭmào.

dǐng
副词
最、非常 顶多 dǐngduō

crest dǐng
quantifier
量词,计算帽子、轿子等的单位 两顶帽子 liǎngdǐng màozi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.