xiàng ㄒ|ㄤˋ
名词
1. 颈的后部,泛指脖子 颈项 jǐng xiàng
2. 钱款,经费 款项 kuǎn xiàng
3. 姓氏

xiàng
quantifier
量词,事物分成的条目 下列各项 xiàliè gè xiàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.