yán |ㄢˊ
名词
1. 脸上的表情 和颜悦色 héyán-yuèsè
yánmiàn 面部、脸色
2. 色彩
yánliào 绘画、油漆、染色等所用的颜色材料
3. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.