piāo ㄆ|ㄠ
动词
随风飞动 在微风中飘动的窗帘 zài wéifēng zhōng piāodòng de chuānglián
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.