jī ㄐ|
形容词
饿
jīkě 饥饿、口渴(或比喻殷切的期望)

jī ㄐ|
名词
饿
jī bù zéshí 饥饿时不挑选食物的好恶,有什么吃什么(比喻急迫时不作选择、挑剔)
jī hán jiāo pò 饥饿寒冷交相逼迫
jī cháng lùlù 形容非常饥饿的样子
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.