ring míng ㄇ|ㄥˊ
动词
1. 鸟兽或昆虫叫
míngqín 泛指善鸣的鸟类
2. 发出声音 鸣锣开道 míngluό kāidào
3. 声明,发表意见 百家争鸣 bǎijiā zhēngmíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.