má ㄇㄚˊ
名词
1. 桑科草本植物的统称,茎部的韧皮纤维长而坚韧,可供纺织用,果实可为饲料或榨油用 苎麻 zhùmá
máxiàn 麻制的线
2. 姓氏


形容词
表面粗糙的 麻脸 máliǎn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.