mò ㄇㄛˋ
副词
不说话、不出声 沉默不语 chénmò bùyǔ


动词
凭记忆读出或写出 默写生字 mòxiĕ shēngzì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.